Kolme piippua telineellä
Valvonta ja myynti
Asuminen ja ympäristö

Valvonta ja myynti

Kunnan tehtäviin kuuluvat tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntiin sekä tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin liittyvät valvonta-asiat. Tupakan, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin luvanvaraisuuden tavoitteena on vähentää tupakoinnin yleisyyttä ja alaikäisten henkilöiden tupakkatuotteiden saantia. Samalla pyritään estämään laittomasti maahantuotujen ja kiellettyjen tupakkatuotteiden levitys laillisten jakelukanavien kautta.

Kunta myöntää luvat tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntiin. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Myyntiä valvotaan tarkastuskäynnein. Tupakkalaki antaa asuntoyhtiöille oikeuden hakea huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan ja jopa huoneiston sisätiloihin tupakointikieltoa. Nämä kiellot määrää kunnan tupakkalakia valvova viranomainen asuntoyhteisön hakemuksesta.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Nikotiinikorvaushoitovalmisteita saa myydä vain sellainen elinkeinon harjoittaja, jolla on nikotiinivalmisteiden myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Kunta perii luvan myöntämisestä ja myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

Hakemuslomakkeen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin löydät tästä linkistä (pdf)

Tupakkalain 91.1 pykälän mukaan kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on uuden tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa (tupakkatuotteet ja/tai nikotiininesteet), sekä siltä, joka on tehnyt uuden tupakkalain mukaisen tukkumyynti-ilmoituksen.

Valvontamaksu on 2 momentin mukaan enintään 500 euroa myyntipistettä kohden. Uuden tupakkalain hengen ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi, sekä vuotuisen valvontamaksun yhtenäistämiseksi koko maassa, on taksan päivityksen yhteydessä nostettu myyntipistekohtainen vuotuinen valvontamaksu 500 euroon.

Uuden tupakkalain hengen mukaisesti, vuotuinen myyntipistekohtainen valvontamaksu ei perustu valvonnasta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien käsittelymaksut perustuvat edelleen niiden käsittelystä aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin.

Myyntilupaa haetaan Valviran internet-sivuilla olevan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus ohjautuu asiointipalvelusta ympäristöterveydenhuoltoon käsiteltäväksi. Luvan myöntämisen ehtona on kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Tupakan myyntiluvan haltijat voivat myydä tupakkatuotteiden lisäksi nikotiininesteitä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen ympäristöterveydenhuoltoon. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu.

Tupakkatuotteiden myyjillä on myyntiluvan lisäksi oltava tupakan jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit. Koodit haetaan ID Issuer Suomi verkkosivuilta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiä sekä tukkumyyntiä valvotaan myyntipaikkoihin tehtävillä tarkastuksilla. Vähittäismyyntiluvan sekä tukkumyyntiluvan haltijoilta peritään vuosittainen valvontamaksu ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Valvira pitää yllä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden myyntiluparekisteriä. Luvan saaneen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kunnalle kirjallisesti, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai myynti lopetetaan.

Tupakan ja nikotiininesteiden vuosittain perittävä valvontamaksu määräytyy vuoden ensimmäisenä kalenteripäivänä voimassa olevan myyntiluvan perusteella. Jos myyntipisteiden lukumäärää haluaa vähentää, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon vuoden loppuun mennessä, jotta se voidaan ottaa huomioon seuraavan vuoden valvontamaksussa. Ilmoitus tarvitaan aina kirjallisena, jotta tarvittavat muutokset voidaan tehdä myyntiluparekisteriin.

Kuuntele