Keittiönhana ja juokseva vesi.
Talousvesi
Asuminen ja ympäristö

Talousvesi

Talousvedellä tarkoitetaan vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muuhun kotitaloustarkoitukseen. Terveydensuojelun valvonta kohdistuu mm. talousveden laatuvaatimuksiin, laatutavoitteisiin, käsittelyyn, käsittelyyn käytettäviin kemikaaleihin ja desinfiointiin.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan säännöllisesti näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai vastaavissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talousvesihygieeninen osaaminen suorittamalla ns. osaamistesti.

Kohteiden, joiden vettä käytetään enintään 10 m3 päivässä tai joissa on alle 50 käyttäjää sekä haja-asutusalueiden elintarvikkeita valmistavien tai käsittelevien paikkojen (esim. kaupat, pienet leipomot, koulut ja päiväkodit). Näiden vesi tutkitaan sen sijaan STM:n asetuksen "Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)" mukaisesti. Jokaiselle kohteelle laaditaan oma valvontatutkimusohjelma tai näytteenottosuunnitelma.

Mikäli verkostoveden laadussa on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä terveystarkastajaan, joka selvittää asiaa ja ottaa tarvittaessa verkostovesinäytteen. Näyte on pääsääntöisesti maksuton.

Kaivovesi kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ja muutaman vuoden välein tämän jälkeen veden laadun varmistamiseksi. Terveystarkastajaan kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Rengaskaivon sisä- ja ulkopuoliset rakenteet kannattaa tarkistaa ajoittain. Kaivon puhdistus ja huolto voi tulla ajankohtaiseksi esim. havaittujen veden laadun muutosten vuoksi.

Rengaskaivojen yleisimpiä ongelmia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, veden happamuus sekä pintavesivalumista johtuvat mikrobiologiset riskit. Porakaivoveden osalta kannattaa huomioida arseeni ja radon.

Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Lähteet rinnastetaan yksityisiin kaivoihin. Niihin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Runsaassa käytössä olevien lähteiden veden laatua tutkitaan säännöllisesti. Säännöllinenkään valvonta ei takaa lähdeveden pysyvää kemiallista tai mikrobiologista turvallisuutta. Käyttäjän oma vastuu korostuu lähdevesiä juomavedeksi käytettäessä.

Jos havaitset vesijohtovedessä epätavallisia muutoksia, ota yhteys kiinteistön isännöitsijään tai vettä toimittavaan laitokseen. Jos epäilet veden olevan syynä sairastumiseen, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon. Virka-ajan ulkopuolella ota yhteyttä terveyskeskuspäivystykseen tai vesilaitoksen päivystysnumeroon. 

Suomessa vesilaitosten toimittama talousvesi on erittäin hyvälaatuista ja sitä on turvallista käyttää. Talousveden laatua koskeva lainsäädäntö edellyttää, että talousvedessä ei saa olla mitään sellaisia eliöitä eikä aineita, joista voi aiheutua veden käyttäjälle terveydellistä haittaa.

Lainsäädännössä laitokset on jaoteltu suuriin ja pieniin laitoksiin. Suuria laitoksia ovat ne, jotka toimittavat vettä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Kaikkein suurimpien talousvettä toimittavien laitosten – sellaisten, jotka toimittavat vettä vähintään 1000 m3 päivässä taikka vähintään 5000 käyttäjälle – talousveden laatutiedot toimitetaan Euroopan komissiolle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii vuosittain raportin näiden laitosten veden laadusta ja raportti julkaistaan Valviran verkkosivuilla.

Talousveden valvonta - Valvira

Talousvesi Suomessa on hyvänlaatuista - THL

Vesilaitokset

Pienet yksiköt

Kuuntele