Kuvassa olohuoneessa kolme ihmistä sohvalla istumassa, merinäköala ikkunasta.
Rakentajan muistilista
Asuminen ja ympäristö

Rakentajan muistilista

Rakentajan muistilista

Rakentaminen alkaa tontin valinnalla. Käytä tontin valintaan riittävästi aikaa. Pätevän suunnittelijan mukaan ottaminen tontin valintaan auttaa hyvään lopputulokseen pääsemisessä.

Kun rakennat asemakaava-alueelle, perehdy rakentamista ohjaaviin kaavamääräyksiin ja muihin määräyksiin, kuten rakentamistapaohjeisiin. Määräyksistä selviää, voiko tontille rakentaa yksitasoisen rakennuksen vai onko mahdollista rakentaa esimerkiksi kellari tai yläkerta. Määräyksistä ilmenee myös tontille sallittu rakennusoikeus, eli minkä kokoinen talo tontille voidaan rakentaa. Rakennustapaohjeissa kuvataan usein kattokaltevuus, harjan suunta, katon väri, rakennuksen julkisivun väri ja rakennusmateriaali.

Yleiskaava-alueella rakentamista ohjaavat myös kaavamääräykset. Haja-asutusalueille rakentamista ohjaa mm. rakennusjärjestys. Haja-asutusalueella tontin minimikoko on 2000 m².

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määrätty rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudeksi huolehtia, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla rakennushankkeen vaativuuden mukaiset edellytykset sen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö.

Palkkaa pääsuunnittelija jo hankkeen alkuvaiheessa, hän selvittää mm. kaava- ja palomääräykset. Avaa rakennussuunnitelmat ja hanke jo tässä vaiheessa Lupapisteeseen, josta rakennustarkastaja hyväksyy luonnokset. Tämä helpottaa rakennusluvan käsittelyä. Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia myös siitä, että rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus. Pääsuunnittelijana voi toimia esimerkiksi rakennussuunnittelija tai vastaava työnjohtaja.

Rakennuslupahakemuksen käsittelyssä tarkastetaan, että rakennusluvan edellytykset ovat olemassa. Viranomaisen myöntäessä rakennusluvan, lupapäätöksessä hyväksytään samalla pääpiirustukset rakentamisessa noudatettaviksi. Viranomainen voi pyytää käsittelyn aikana erityissuunnitelmia ja lisäselvityksiä laadun varmistamiseksi. Omakotitalohankkeessa LVI-suunnitelmat toimitetaan rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Hae rakennus- ja toimenpidelupaa sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Lupahakemuksen laatiminen edellyttää kirjautumista palveluun ja vahvaa tunnistautumista käyttämällä joko pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Myös poikkeamisen, suunnittelutarveratkaisun ja muut lupatyypit haet Lupapiste.fi asiointipalvelun kautta.

Käsittely kestää 2-4 viikkoa, poikkeamiskäsittelyt yli 4 viikkoa.

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Pyydä rakennuspaikan merkintä mittaustyönjohtajalta Lupapisteen kautta tai soittamalla.

Muut luvan edellyttämät viranomaiskatselmukset

Pyydä tarvittavat katselmukset rakennuksen edistymisen mukaan siten kuin rakennusluvassa tarkemmin määrätään. Katselmuksien hinta sisältyy rakennuslupamaksuun. 

Ennen rakentamisen aloittamista sovi rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen järjestämisestä.

Kun rakentaminen aloitetaan, vastaava työnjohtaja tekee aloitusilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kantavien rakenteiden valmistuttua pyydä rakennekatselmus. Rakenteita ei saa ennen katselmusta peittää.

Pyydä savuhormien katselmus kun savuhormirakenteet ovat valmistuneet.  

Öljylämmityslaitteisto on katsastettava paloviranomaisen toimesta kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöön ottamisesta. Öljylämmityslaitteiston asentajan/asennusliikkeen on toimitettava laitteiston katsastusta varten paloviranomaiselle jäljennös asennustyöstä annetusta todistuksesta. Pyydä katsastusta Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Sähköurakoitsijan velvollisuus on tehdä sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastus, josta laaditaan pöytäkirja. Rakentaja voi tarkastuttaa tehdyn asennuksen myös sähkölaitoksen suorittamana (maksullinen).

Mikäli rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta, on siltä osalta pidettävä osittainen loppukatselmus. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintilojen osalta on lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistot sekä sähköasennukset oltava valmiina ja tarkastettuina. Lisäksi portaiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt on oltava kunnossa.  Vastaavan työnjohtajan tulee täyttää tarkastusasiakirja Lupapisteellä työvaiheiden edetessä.

Pyydä loppukatselmus , kun rakennus on myös ulkopuolisten töiden osalta valmis. Katselmus on hoidettava luvan voimassaoloaikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävät päättyvät ilman erillistä ilmoitusta hyväksyttyyn loppukatselmukseen.

Vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymät

Kalajoella vesilittymän saat Osuuskunta Valkeavedeltä.  Jätevesiliittymän saat Kalajoen kaupungin viemärilaitokselta. Sadevesiviemäriliittymä tulee Kalajoen kaupungilta.

Sähköliittymät Kalajoella - Elenia ja Verkko Korpela Oy

Kalajoella toimii kaksi sähkönsiirtoyhtiötä,  Elenia ja Verkko Korpela Oy. 

Sähköliittymän voit tilata alla olevista linkeistä.

Kuuntele