Valinnaisuus perusopetuksessa

Valinnaisuus perusopetuksessa

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit (alakoulussa 6 ja yläkoulussa 5) voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi.

Kalajoella oppilaat valitsevat itse taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit seuraavasti: vuosiluokille 4, 5 ja 6 kullekin kaksi tuntia, vuosiluokalle 8 kolme tuntia ja vuosiluokalle 9 kaksi tuntia.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja ei arvioida erikseen, vaan osana vastaavan aineen kokonaistuntimäärää. Esimerkki: kotitaloudessa on kaikille yhteisiä vuosiviikkotunteja peruskoulussa yhteensä kolme. Päättötodistuksessa oppiaineen kohdalla näkyy opiskeltujen vuosiviikkotuntien määrä. Jos se on päättötodistuksen saajalla vaikkapa viisi, hän on opiskellut kaksi vuosiviikkotuntia kotitaloudessa taide- ja taitoaineen valinnaisia tunteja. (3+2)

Valinnaiset aineet

Kalajoella valinnaisten aineiden tunnit on sijoitettu: 6. vuosiluokalla yksi, 8. ja 9. vuosiluokilla molemmilla neljä vuosiviikkotuntia. Jos valinnaisaineen vuosiviikkotuntimäärä on kaksi tai enemmän, se arvioidaan numeroin. Jos se on vähemmän kuin kaksi vuosiviikkotuntia, se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1–9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perusopetukselle asetettuja tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet toiselle asteelle .

Kuuntele