Paperipino pöydällä, jota kädet pitelevät ja kirjoittavat kynällä tekstiä.
Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Palvelu

Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen. Joskus huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan, varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai varhaiskasvatustoimistoon.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustelemalla, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (Varhaiskasvatuslaki 10 luvun § 54). Muistutus tehdään toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

Toimintaohje

  1. Asiakas laatii muistutuksen lomakkeella ”Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta”. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
  2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
  3. Muistutus osoitetaan Kalajoen kaupungille. Emme suosittele tietoturvasyistä tavallisen sähköpostin käyttöä. Asiakas palauttaa täytetyn lomakkeen postitse.
  4. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä. Vastausaika saattaa olla pidempi, mikäli kyseessä on loma-aika. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki 10 luvun § 54

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Kuuntele