Erivärisiä kysymysmerkkejä sikin sokin.
Usein kysytyt kysymykset varhaiskasvatuksesta

Usein kysytyt kysymykset varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatushakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Varhaiskasvatuspaikan järjestämisessä pyritään huomioimaan vanhempien nimeämiä hakutoiveita, mutta paikkaa hakutoiveista ei voida taata, vaikka paikkaa olisi haettu hyvissä ajoin.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja äkillinen hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Perheen on hyvä varautua siihen, että lapselle osoitettu varhaiskasvatuspaikka ei välttämättä ole ensisijaisten toiveiden mukainen.

Tieto myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä lähetetään perheille sähköisen asioinnin kautta (eDaisy). Usein perheeseen otetaan yhteyttä myös puhelimitse. 

Uuden toimintakauden, eli elokuun alkupuolen varhaiskasvatuspaikasta ilmoitetaan yleensä perheille touko-kesäkuun aikana. Jos olette hakeneet paikkaa kesken kauden, päätös tulee yleensä noin kahta viikkoa ennen hoidon aloitusta.

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja täytetään lasten hoidon alkamisajankohdan mukaan. Tästä johtuen päätös hoitopaikasta tulee lähellä hoidon alkamisen ajankohtaa.

Sisarukset pääsevät samaan varhaiskasvatuspaikkaan, jos yksikössä on riittävästi vapaita paikkoja. Jos perheen toivomassa varhaiskasvatusyksikössä on paikka vain osalle sisaruksista, voidaan perheen toisille sisaruksille joutua tarjoamaan paikkaa toisesta yksiköstä. Perhe voi kuitenkin tehdä muutosilmoituksen (toive hoitopaikan vaihdosta) otettuaan paikat vastaan ja tällöin muualle hoitoon sijoitettu sisarus voi jonottaa toivepaikasta vapautuvia paikkoja ja siirtyä sitten myöhemmin samaan paikkaan sisarustensa kanssa.

Voit saada paikan vuoropäiväkodista, jos lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat huoltajat käyvät vuorotyössä tai iltaopinnoissa. Jos vain toinen talouden huoltajista on vuorotyössä, ei vuorohoitopaikan saannin edellytykset täyty.

Hakemaanne päiväkotiin oli enemmän hakemuksia kuin vapautuvia paikkoja tai varhaiskasvatusyksikkö oli jo täynnä. Voitte tehdä muutosilmoituksen (toive hoitopaikan vaihdosta) toiveestanne toiseen päiväkotiin, kun olette ottaneet teille tarjotun paikan vastaan. Näin jonotatte toivomastanne yksiköstä vapautuvia paikkoja.

Jos ette ota vastaan tarjottua paikkaa

Mikäli perheenne ei ota vastaan lapselle tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittakaa siitä mahdollisimman pian varhaiskasvatustoimistoon ja kieltäytykää tarjotusta paikasta myös eDaisyssa. Mikäli haluatte kieltäytymisen jälkeen hakea toista varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen, tulee teidän tehdä uusi hakemus. Neljän kuukauden hakuaika alkaa uuden hakemuksen jättämisestä.

Otatte vastaan paikan

Jos lapsellenne tarjottu varhaiskasvatuspaikka ei järjestynyt toivomastanne yksiköstä, mutta otatte paikan vastaan, voitte hakea lapsellenne siirtoa toivomaanne yksikköön täyttämällä eDaisyssa muutosilmoituksen (toive hoitopaikan vaihdosta). Muutosilmoituksen avulla lapsenne jää jonottamaan siirtolistalle toivomastanne yksiköstä myöhemmin vapautuvia paikkoja.

Jos päätöstä ei ole vielä tehty, aloituspäivää voi hakuaikana muuttaa eDaisy-asioinnissa. Jos päätös on tehty, uudesta aloituspäivästä tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon.

Voitte. Kun saatte toivomanne paikan, muistattehan perua toisen hakemuksen mahdollisimman pian.

Ottakaa yhteyttä yksityisiin päiväkoteihin tai ryhmäperhepäiväkoteihin, joihin haluatte hakea. He neuvovat teitä hakemiskäytäntöjensä ja muidenkin heidän toimintaansa liittyvien asioiden suhteen.

Lapsen tutustuminen hoitopaikkaan ja hoitopaikan päivärytmiin suunnitellaan perheen toiveiden mukaisesti yhdessä vanhempien kanssa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutustuminen helpottaa lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta.

Varhaiskasvatuksen aloitus käynnistyy siis tutustumiskäynnillä, jolloin perhe käy lapsen tulevassa varhaiskasvatuspaikassa. Saamassanne varhaiskasvatuspäätöksessä on yksikkönne nimi ja yhteystiedot. Olettehan yhteydessä suoraan yksikköön tutustumispäivän sopimisesta.

 • varhaiskasvatuksessa lapset ulkoilevat säällä kuin säällä, joten säähän sopiva sisä- ja ulkovaatetus on tarpeen
 • varavaatteet nk. vahinkojen varalle
 • lapsi joka nukkuu päiväunet voi tuoda mukaansa unikaverin esim. pehmolelun, unirievun
 • vaippaikäisille huoltajat tuovat lapselle omat vaipat
 • tutti/tuttipullo tuodaan kotoa
 • joskus kotoa tuodaan myös muita lapsen omia tarvikkeita, esim. rattaita tai leluja - sovi asiasta henkilökunnan kanssa
 • lapsen vaatteet ja varusteet tulee merkitä lapsen nimellä - näin ne löytyvät omistajansa helpommin, mikäli sattuisivat katoamaan

Lapselle varataan varahoitopaikka heti hoitosuhteen alkaessa perhepäivähoitajan äkillisten tai ennalta tiedettävien poissaolojen ajalle (esim. hoitajan sairastuminen, vuosilomat).

Perhepäivähoitajan äkillisissä poissaoloissa hoitaja ilmoittaa asiasta vanhemmille, jotka puolestaan ottavat puhelimitse tai tekstiviestillä yhteyttä varahoitopaikkaan ja ilmoittavat lapsen tulosta, tarvittavista hoitopäivistä ja -ajoista. Hoitajan töistä poissaolon pitkittyessä varahoidon järjestelyistä sovitaan erikseen.

Koulujen loma-aikoina suuri osa lapsista on pois varhaiskasvatuksesta, joten monet varhaiskasvatusyksiköistä suljetaan ja toimintaa keskitetään päivystäviin päiväkoteihin. Näin toimien pystymme kohdentamaan henkilöstön työpanoksen niihin aikoihin, jolloin suurin osa lapsistakin on hoidossa. 

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määritellään perheen koon, bruttotulojen ja lapselle tarvittavan hoidon määrän mukaisesti. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot sekä lapsen tulot.

Asiakasmaksuja määriteltäessä käytetään bruttotuloja, ja lisäämme 5 prosenttia lomarahan osuutta.

Tulotiedot toimitetaan varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä eDaisy-asioinnissa. Tulotiedot on oltava sen hetkiset kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa.

Jos tulotietoja ei voi toimittaa vielä hakemuksen yhteydessä, toimitetaan ne hoidon alkamisesta seuraavan kuukauden 8. päivään mennessä eDaisy-asioinnissa tuloselvityslomakkeella. Lomakkeelle liitetään palkkalaskelmat.

Mikäli perheen tulot muuttuvat, tulee huoltajan toimittaa uudet tulotiedot maksun tarkistamista varten. 

Jos ette toimita tulotietojanne, määritellään varhaiskasvatusmaksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Tarvitsemme viimeisimmän palkkalaskelman, työttömyyspäivärahapäätöksen tai muun tulotositteen, josta ilmenee veronalainen ansiotulo kuukaudessa tai kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta.

Kelan maksamista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi:

 • työttömyyskorvaus
 • äitiys- isyys- tai vanhempainraha
 • joustava tai osittainen hoitoraha
 • sairauspäiväraha
 • elatustuki
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet (myös lapselle maksettavat)
 • vuorottelukorvaus

Muualta maksettavista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi:

 • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 • elatusapu
 • eläkkeet
 • pääomatulot (korko-, optio-, osinko- ja vuokratulot)
 • omaishoidontuki
 • liiton maksama vuorottelukorvaus
 • muut henkilökohtaiset tulot (esim. luontaisedut)
 • tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat

Otetaanko kotihoidon tuki / opintotuki / aikuiskoulutustuki / elatustuki / lapsilisät / asumistuki huomioon perheen tulona?

 • Kotihoidon tukea ja aikuiskoulutustukea EI lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi
 • Opintotukea EI lasketa tuloksi, mutta opiskelutodistus tarvitaan liitteeksi
 • Elatustuki lasketaan tuloksi, päätös tarvitaan liitteeksi
 • Lapsilisiä EI lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä
 • Asumistukea EI lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä 

Mitä tulotietoja yksityisyrittäjän tulee toimittaa?

 • Osakeyhtiön osakkaalta tarvitsemme palkkalaskelman sekä selvityksen luontaiseduista ja osingoista
 • Toiminimeltä tuloslaskelma ja tase
 • Avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja luontaiseduista.

Siinä tapauksessa laskemme keskiarvon pidemmältä ajalta esim. vuoden alusta, 3kk tai tarvittaessa edellisen vuoden tuloista.

Kyllä tarvitsee. Mikäli perheen koko muuttuu tai perheen tulot muuttuvat 10 %:lla vähintään kuukauden ajaksi (30 kalenteripäivää ), tulee toimittaa uudet tulotiedot maksun tarkistamista varten. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti.

Kyllä tarvitsee. Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden tulot.

Varhaiskasvatusmaksu suhteutetaan käytettyihin varhaiskasvatustunteihin siinä kuukaudessa, kun lapsi aloittaa tai lopettaa kesken kuukauden.

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan.

Kotihoidontuki on vaihtoehto varhaiskasvatukselle. Kun Kela saa tiedon kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen alkamisesta, kotihoidon tuen maksatus päättyy. Muistathan ilmoittaa Kelalle lapsesi aloittaessa varhaiskasvatuksessa, niin Kela ei peri perheeltänne takaisin kotihoidontukea.

Kuuntele