Naisoletettu tekee merkintöjä muistioon. Hänen edessä kannettava tietokone ja lehtiö.
Opiskelu lukiossa

Opiskelu lukiossa

Hyvä tietää

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään lukiolla vanhempainilta syyslukukauden alkupuolella. Toivomme huoltajien olevan rohkeasti yhteydessä lukiomme henkilökuntaan. Ensisijaisesti pyydämme olemaan yhteydessä opiskelijan ryhmänohjaajaan Wilman kautta.

Lukion oppituntien aikataulu

Tunti Kellonaika
1. tunti 8.35-9.20
2. tunti 9.20-10.05
3. tunti 10.20-11.05
4. tunti 11.05-11.50
ruokailu
5. tunti 12.30-13.15
6. tunti 13.35-14.20
7. tunti 14.30-15.15
8. tunti 15.15-16.00
 

Jaksot

  1. 15.8.2023-22.9.2023
  2. 25.9.2023-10.11.2023
  3. 13.11.2023-5.1.2024
  4. 8.1.2024-16.2.2024
  5. 19.2.2024-12.4.2024
  6. 15.4.2024-31.5.2024

Arviointiviikko

Arviointiviikko on kunkin jakson viisi viimeistä päivää.

"Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä." (Lukiolaki 714/2018 30§).

Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen. Opiskelija voi olla pois opetuksesta vain hyväksyttävistä syistä, joita ovat käytännössä sairaus tai etukäteen anottu ja myönnetty lupa. 

Poissaoloista ilmoittaminen

Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolot Wilmaan. Alaikäisen opiskelijan huoltaja ilmoittaa ryhmänohjaajalle opiskelijan sairauspoissaolot saman päivän aikana. Myös täysi-ikäinen opiskelija ilmoittaa omat sairauspoissaolonsa ryhmänohjaajalle saman päivän aikana. Yli kolmen päivän sairauspoissaoloista täysi-ikäisen opiskelijan on esitettävä terveydenhoitajan tai lääkärin todistus ryhmänohjaajalle. 

Muut kuin sairauspoissaolot

Luvat muihin kuin sairauspoissaoloihin anotaan etukäteen. Ryhmänohjaaja voi myöntää perustellusta syystä luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, luvan pidempiin poissaoloihin myöntää rehtori. Lupa voidaan myöntää esimerkiksi leireihin ja kisamatkoihin sekä autokoulun teoria- ja ajokokeisiin. Esimerkiksi autokoulun ajotunnit tai työssäkäynti eivät ole hyväksyttyjä syitä poissaoloille. Suosittelemme, että perheen yhteiset lomamatkat ajoitetaan koulun loma-ajoille. 

Korvaavat tehtävät

Kaikkien poissaolojen ajalta opiskelijan tulee sopia opettajan kanssa poissaolotuntien korvaavat tehtävät. Jos opiskelija ei ole sopinut poissaoloja korvaavia tehtäviä tai on jättänyt ne tekemättä, opintojakso arvioidaan merkinnällä E (täydennettävä) tai K (keskeytetty). Keskeytetty opintojakso (K) edellyttää opintojakson suorittamista alusta alkaen uudelleen.

Poissaolojen kertyminen

Opiskelija seuraa itse poissaolojaan. Mikäli poissaoloja kertyy opintojaksolta kuusi oppituntia (6 x 45 minuuttia), tulee opiskelijan ottaa heti yhteyttä aineenopettajaan. Aineenopettaja ja opiskelija keskustelevat, onko opintojakson suorittamiselle enää edellytyksiä. Poissaoloja, jotka johtuvat opiskelijan osallistumisesta koulun muuhun toimintaan, ei lasketa mukaan kuuden poissaolotunnin kertymään. Koulun muuta toimintaa on esimerkiksi osallistuminen kansainväliseen toimintaan, ylioppilaskokeisiin tai uusintakokeisiin.

Poissaolo arviointipäivästä tarkoittaa kuuden poissaolotunnin kertymistä. Opiskelijan on tällöin neuvoteltava opettajan kanssa, onko opintojakson suorittaminen enää mahdollista.

Uusintakoepäivät ilmoitetaan Wilmassa. Uusintakoepäivinä voi uusia hylätyn tai hyväksytyn kurssin/opintojakson kerran. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan opettajalle paperisella lomakkeella viimeistään koetta edeltävänä perjantaina. Ilman hyväksyttävää syytä uusintakokeesta poisjääminen katsotaan osallistumiskerraksi.

Opiskelijalla on oikeus saada tukiopetusta ja muuta tarpeen mukaista tukea. Tukiopetus on vapaaehtoista ja perustuu aina opiskelijan omaan tarpeeseen. Tukiopetuksella ei paikata omaehtoisten poissaolojen aiheuttamia aukkoja tiedoissa ja taidoissa. 

Keskenjääneen (=E) kurssin tai opintojakson voi täydentää seuraavan jakson aikana. Sen jälkeen kaikki osasuoritukset nollautuvat ja kurssin tai opintojakson merkinnäksi tulee K (=keskeytynyt). K-kurssit ja K-opintojaksot on tehtävä kokonaan uudestaan. Vilpin vuoksi keskeytetään ja merkinnäksi tulee K.

Opintojen etenemistä seurataan ja ongelmatapauksiin puututaan.

Ilman erityistä syytä opintojaksot suoritetaan osallistumalla opetukseen. Opiskelija voi hakemuksesta suorittaa opintoja myös itsenäisesti. Opintojaksojen kuvauksissa on määritelty se, milloin suorittaminen itsenäisesti ei ole mahdollista. 

Opiskelija kirjoittaa perustelut opintojakson itsenäiseksi suorittamiseksi lomakkeelle. Opiskelija keskustelee opinto-ohjaajan kanssa itsenäisen suorittamisen tarpeellisuudesta. Tämän jälkeen opiskelija keskustelee asiasta opintojakson opettajan kanssa. Luvan myöntää rehtori opinto-ohjaajan ja opettajan lausuntojen perusteella. 

Kun lupa on myönnetty ja alaikäisen opiskelijan huoltaja on asian hyväksynyt, tehdään opintojakson itsenäisestä suorittamisesta opettajan kanssa kirjallinen sopimus, jossa määritellään suoritustapa, vaadittavat tehtävät sekä suoritusaikataulu.

Mikäli itsenäinen suoritus ei valmistu sovitussa aikataulussa, koko suoritus mitätöityy. Itsenäisesti suoritetusta opintojaksosta tulee saada hyväksytty arvosana (vähintään arvosana 5). Mikäli itsenäinen suorittaminen ei onnistu annetussa määräajassa, tulee opiskelijan suorittaa opintojakso osallistumalla opetukseen.

Arvioinnin periaatteet annetaan kirjallisesti ennen kurssin tai opintojakson alkua.

Alueellisiin tapahtumiin osallistuttaessa maksetaan osallistuvan opiskelijan yhteiskuljetus + osallistumismaksu + ruoka, kustannukset maksaa Kalajoki Akatemia. Huoltajina toimii koulun henkilökunta.

Kun opiskelija edustaa koulua (urheilu, kulttuuri tms. tilaisuus), lähettävä taho täytyy aina olla opiskelijan koulu. Ennen kisoihin tai tilaisuuksiin osallistumista pitää olla yhteydessä koulun johtajaan tai rehtoriin.

Opiskelijalle maksetaan osallistumismaksu, opiskelijan matkat halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, ensisijaisesti koulumajoitus ja mikäli sitä ei ole järjestetty, maksetaan yöpymisrahaa maximissaan 70 euroa/opiskelija/vrk. Mikäli ruokailu ei sisälly osallistumismaksuun, maksetaan ruokarahaa maximissaan 15 €/opiskelija/päivä.

1-6 luokkalaisen oppilaan osallistuessa maksetaan myös yhden huoltajan matkakustannukset halvimman yleisen kulkuneuvon mukaan.

Kuuntele