Lapsia pöydän äärellä pelaamassa kirjainpeliä.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki peruskoulussa

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki peruskoulussa

Palvelu

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki peruskoulussa

Perusopetuksen oppilailla on oikeus saada tarvittaessa erityisopetusta tai muuta tukea. Tuki voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Tukiopetus

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Erityisopetus

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää muun koulutyön ohessa tai esimerkiksi erityisluokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan mukauttaa, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä.

Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilaita oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksissa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat:

  • yleinen tuki
  • tehostettu tuki
  • erityinen tuki Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Jos oppilaalla on tarve säännöllisemmälle ja pitkäjänteisemmälle oppimisen tuelle, hänelle tehdään tehostetun tuen mukainen oppimissuunnitelma. Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei muutoin ole mahdollista. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Pienluokkia on Merenojan ja Raumankarin yhtenäiskouluilla.

Ehdot ja kriteerit

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Kuuntele