Avustukset

Kalajoen kaupunki myöntää harkinnanvaraisesti avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille ja järjestöille sekä yksityisille henkilöille. Avustuksen myöntämiseksi on laadittu kaupungin yleisavustusohjeet.

Kalajoen kaupunki avustaa kalajokisten ihmisten hyväksi tapahtuvaa toimintaa. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti Kalajoen kaupungin alueella toimiville yhteisöille ja järjestöille. Avustusta voidaan myöntää muualla kuin pelkästään Kalajoella toimiville hakijoille, mikäli merkittävä osa toiminnasta tapahtuu Kalajoen alueella tai muutoin kalajokisten ihmisten hyväksi.

Avustuksen myöntämisen ensisijaiset perusteet ovat avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Pelkästään poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan ei avustuksia myönnetä. Avustusanomusten harkinnassa suositaan sellaisia toimintoja, jotka vähentävät kaupungin itsensä tuottamien palveluiden tarvetta ja näin vähentävät kaupungin kustannuksia.

Perusteiden tarkasteleminen vaikuttaa myös avustuksen suuruuteen. Rahallisen avustuksen myöntämisen ohella ja sijasta voidaan tapauskohtaisesti myös ostaa palveluja yhteisöltä tai järjestöltä.

Valtuusto myöntää talousarviossa kullekin palvelualueelle avustusmäärärahan.

Lautakunnat päättävät vuosittain toimialaansa liittyvien avustusten jakamisesta määrärahan puitteissa. Lautakuntia on myös ohjeistettu huomioimaan, että vuoden aikana voi tulla avustusanomuksia, joiden hakijalta ei ole voitu kohtuudella edellyttää avustuksen hakemista ilmoitetussa määräajassa.

Kaupunginhallitus käsittelee vain omaan toimialaansa kuuluvat avustusanomukset. Epäselvissä tapauksissa toimivallan lautakunnan ja kaupunginhallituksen välillä ratkaisee kaupunginjohtaja.

Päätökset avustusten jakamisesta toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Avustukset kuulutetaan keväisin julkisesti haettaviksi valtuuston päättämällä tavalla. Ilmoittamisesta vastaa hallintopalvelut.

Avustushakemuksen liitteenä tulee olla yhteisön tai järjestön toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemukset täytetään osoitteessa www.akkuna.fi.

Poikkeustapauksissa hakemuksen voi toimittaa kirjaamoon postitse tai sähköisesti.

Postiosoite:

Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Kuoreen merkintä: Avustushakemus/ yhdistykset

sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi.

Kuuntele