Yrityspalveluiden hanketoiminta

Kalajoen logo    Ylivieskan logo  Eu lippu

Työnantajien rekrytointiosaamisen saatavilla tukea

Pienemmissä yrityksessä ei usein ole vielä omaa henkilöstöhallinnosta vastaavaa, jonka työnkuvaan rekrytointi kuuluisi. Sujuvan rekrytointiprosessin tukemiseksi ja osaavan työvoiman löytämiseksi on tarjolla tukea Rekryopo-hankkeen myötä.

Yritysten rekrytointiosaamista kehittämällä voidaan tehdä työpaikkoja näkyväksi, kehittää työnantajamielikuvaa ja työntekijöiden pitovoimaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamismahdollisuuksia sekä vastata alueen työvoimatarpeisiin.

Rekryopo ohjaa ja neuvoo yrityksiä käytännönläheisesti rekrytointiprosessissa:

  • rekrytointitarpeiden selvittely
  • työpaikkailmoituksen laadinta
  • rekrytointikanavien valitseminen
  • hakijaviestintä ja haastattelut
  • perehdytyksen suunnittelu

Lisäksi vahvistetaan yritysten osaamista koskien mm.:

  • työnantajamielikuvan luomista ja työntekijöiden pitovoimaa
  • kansainvälistä rekrytointia
  • työllistämisen eri muotoja

Käytännönläheisen ohjauksen ja neuvonnan lisäksi järjestetään ryhmävalmennuksia, yhteisiä tietoiskuja, tilaisuuksia ja infoja sekä erilaisia työnhakijoiden ja työntekijöiden kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia. Lisäksi tehdään yhteistyötä alueella toimivien rekrytointiyritysten ja oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Palvelu on yritykselle maksutonta ja kerryttää yrityksen de minimis -tukipottia. RekryOpo-hanke on 2023-2025 ESR+ rahoittama ryhmähanke, jonka toteuttamisesta vastaavat Kalajoen ja Ylivieskan kaupungit.

Kun haluat keskustella yrityksesi rekrytointeihin liittyen

Tulemme olemaan yhteydessä osaan alueiden yrittäjistä. Toivomme kuitenkin aktiivista otetta myös yritysten taholta, joten ottakaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, mikäli teillä on rekrytointeihin liittyviä kehittämistarpeita tai haluatte käydä keskustelua yrityksenne mahdollisista tarpeista.

Yhteyshenkilö Kalajoen alueella (Kalajoki, Alavieska, Merijärvi)

Annanolli Josefiina, Projektipäällikkö
puhelin: 040 514 9052
josefiina.annanolli@kalajoki.fi

Interreg Aurora logo

Lapin liiton logoMerenkurkun neuvoston logoSkellefteån logo Luleån logoBusiness Oulun logoVisit Umeå logoVasek logoKalajoen kaupungin logo

 

Valtionrajat ylittävän Bothnian Coastal Route -hankkeen tavoitteena on lisätä Merenkurkun poikki ja Perämeren ympäri kulkevan rannikkoreitin houkuttelevuutta sekä ulkomaisten vierailijoiden, että paikallisen väestön keskuudessa. Hankkeen avulla pyritään lisäämään syitä vierailla reitin varrella sijaitsevissa kohteissa tutustumassa niiden runsaaseen tuotevalikoimaan ja samalla luoda parempia edellytyksiä kestävälle kasvulle.

Bothnian Coastal Route -hankkeen päätavoitteena on lisätä pohjoisen Suomen ja Ruotsin rannikon tunnettuutta vetovoimaisena matkailualueena ainutlaatuisen merellisen rannikkoreitin kautta. Missiona on luoda rannikkoreitistä tunnettu kestävän kehityksen matkakohde. Tavoitteena on myös tiivistää rajat ylittävän matkailuverkoston yhteistyötä ja vahvistaa rannikkomatkailun kansainvälistymistä.

Hankkeelta odotetaan, että matkailualueiden tunnettuus ja kestävän matkailun imago kasvaa, matkanjärjestäjien ja matkailijoiden kiinnostus kasvaa, jolloin kansainvälisten yöpymisten määrä nousee ja kasvun myötä toimijoiden kilpailukyky ja liiketoimintaedellytykset paranevat.

Toteutusaika:  1.1.2023 - 31.12.2025

Projektipäällikkö Jaana Sirkiä
puh. 040 3591 457
jaana.sirkia@kalajoki.fi

Eu lippu     Kalajoen logo     Nihakin logo Ylivieskan logo Raahen seudun kehityksen logo     Kerttu Saalasti säätiön logo  Elyn logo

 

Toteutusaika:  1.1.2024 - 31.3.2026

Tiivistelmä:  Yrityksillä ja yrityspalveluorganisaatioilla ei ole riittävästi menetelmiä eikä välineitä yritysvastuullisuusasioiden systemaattiseen tarkasteluun strategiatyössä. Hankkeen aikana etsitään ratkaisuja tunnistaa ja ymmärtää vastuullisuus läpileikkaavana teemana yritysten strategiassa, tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä sekä toimitusketjussa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro-, pien- ja keskisuuret yritykset sekä yrityspalveluorganisaatiot hankkeen toiminta-alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

Toimenpiteet:  Hankkeessa kehitetään, testataan ja pilotoidaan eri kokoisille ja eri vaiheessa oleville yrityksille kolmen tason vastuullisuusportaat. Pilotoinnin aikana rakennetaan yrityksille ja yrityspalveluorganisaatioille VATUPASSI-työkalupakki, jonka avulla saadaan yritysten vastuullisuusasiat kuntoon. Laajalla hankealueella ja tiiviillä yhteistyöllä osatoteuttajien kanssa saadaan yhdessä kehitettyä uudenlaisia palvelumalleja vastuullisuusasioiden haltuunottoon. Yritystaustoiltaan ja toimialoiltaan monipuoliselta hankealueelta tulokset skaalautuvat kokonaisuutena laajemmalle, niin tiedollisesti, yrityskentälle tulevana hyötynä kuin maantieteellisenä kokonaisuutena.

Hankkeessa paneudutaan erikseen yritysten taloudellisen vastuullisuuden osaamiseen. Kasvaneen sääntelyn myötä vaatimukset vastuullisuudesta rahoituslaitoksille ja sijoittajille ovat kasvaneet. Sijoittajat ja pankit tulevat vaatimaan yrityksiltä ymmärrystä, tekoja ja läpinäkyvyyttä vastuullisuuskysymysten osalta ehtona rahoitukselle. Raportointivaatimus tulee koskemaan yhä useampaa yritystä. Vaikka vaatimus ei koske välittömästi mikroyrityksiä eikä pieniä yrityksiä, on sillä vaikutus esimerkiksi koko toimitusketjuun. Isot yritykset ja julkiset toimijat tilaajina edellyttävät vastuullisuuden raportointia osana omaa toimitusketjuaan ja vastuullisuusraportointityötään.

Hankkeessa selvitetään ESG-raportoinnin osa-alueet sekä arviointiin vaikuttavat tekijät yrityksen näkökulmasta ja luodaan ohjeistus ESG-raportoinnin tueksi. Erityisesti mikroyritykset ja pienet yritykset kaipaavat tukea vastuullisuuden saralla, ja tarvetta tunnistaa ja kehittää vastuullisuusosaamista onkin noussut esiin. Suurissa yrityksissä on erikseen vastuullisuuteen perehtyneet asiantuntijat, mutta mikroyrityksissä ja pienissä yrityksissä vastuullisuusasiat hoitaa yrittäjä muun työn ohella.

Hankkeessa tehdään vastuullisuusraportoinnista yrityksen strateginen työkalu, joka hallitsee kasvavaa raportointityökuormaa ja luo yrityksestä positiivista mielikuvaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Vastaavasti tarvitaan yrityspalveluorganisaatioille palvelumalleja ja työkaluja vastata kasvavaan kysyntään yritysraportointivelvollisuuksista sekä auttamaan erilaisia, eri vaiheessa olevia yritysasiakkaittaan yritysvastuullisuusasioiden laajempaan haltuunottoon.

Tavoitteet: Ensimmäiseksi hankkeen toiminnan vaikutukset näkyvät hankkeeseen osallistuvien yritysten tasolla. Hankkeen tulokset jalkautuvat myös saman tien osatoteuttajien hankealueilla toimivien yrityspalveluorganisaatioiden välityksellä yritysten normaaliin toimintaan. Näin vaikuttavuus monikertaistuu. Yritysten ennakointiosaaminen ja muutoskyvykkyys vastata toimintaympäristön muutoksiin paranee huomattavasti.

Kustannukset ja rahoitus: Koko hankkeen kustannukset ovat 840 800 €, josta Kalajoen kaupungin osuus 189 000 €. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tuki 80 %. Toteuttajien lisäksi hankkeen muut rahoittajat ovat Raahen seudun kehitys ja Kerttu Saalasti Säätiö.

Ryhmähankkeen toteuttajat: Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajia Kalajoen kaupunki, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Ylivieskan kaupunki. Kalajoen kaupunki vastaa lisäksi Raahen alueen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Yritysasiantuntija Anna Uusitalo
puh. 040 508 7667
anna.uusitalo@kalajoki.fi

https://vastuullisuusvalmennus.fi/

Hankekoodi: J10650

Toimintakausi: 1.1.2024-31.12.2025

Päätoteuttaja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Osatoteuttajat: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan kaupunki, Kalajoen kaupunki, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Budjetti: 1 230 800€, josta Kalajoen osuus 149 542€.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yrityspalveluorganisaatioiden yhteinen tavoite on käynnistää hautomo- ja kiihdyttämöpalvelut koko toiminta-alueella. Hanke hyödyntää tiivistä yhteistyötä alueen toisen asteen koulutusorganisaatioiden kanssa. Kokonaan uusien innovaatioiden ja yritysideoiden kanssa liikkeelle lähteneet start-up yrittäjät saavat kohdennettua tukea niiden eteenpäin viemiseen aina kansainvälisille markkinoille saakka.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkein vahvimmin yrittäjyyttä suunnitteleviin yksityishenkilöihin ja alkaviin yrityksiin, jotka kehittävät uusia innovaatioita, tuotteita ja/tai palveluja tai ovat kiinnostuneita uusien innovaatioiden, tuotteiden ja/tai palveluiden kehittämisestä. Tämä osallistujajoukko pitää sisällään koko yrittäjyydestä vaihtoehtona kiinnostuneiden kirjon (esim. alan vaihdosta tai sivutoimisesta yrittäjyydestä kiinnostuneet, opiskelijat, työttömät ja työttömyysuhan alla olevat, maahanmuuttajat). Hankkeessa ei ole toimialarajausta.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan start up vaihto-ohjelma, jossa kansainväliset ideat testataan paikallisilla markkinoilla ja samalla arvioidaan niiden soveltuvuutta kohdemaan kulttuuriin. Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on seuloa ja nostaa esiin uusia yritysideoita kilpailullisuuden avulla sekä luoda yleisesti start-up kulttuuria koko alueelle ja vahvistaa uudella otteella koko yrittäjyyskasvatustyötä erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.

Yhteistyön tiivistäminen koko Pohjois-Pohjanmaan eteläosan elinvoimapalvelujen osalta tähtää myös alueellisen seed-vaiheen pääomasijoitusrahaston perustamiseen. Rahasto nähdään hyvin keskeisenä osana alueen uusien innovaatioiden ja yritysideoiden eteenpäin vientiä, joita alueen hautomo- ja kiihdyttämöpalveluiden käynnistämisellä tuetaan.

Hankkeessa ovat osatoteuttajina mukana kattavasti kaikki alueen yrityspalveluorganisaatiot (NIHAK, Haapavesi-Siikalatvan seutukunta, Ylivieskan ja Oulaisten kaupunkien yrityspalvelut sekä Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskus, jonka toiminta-alue kattaa myös Alavieskan ja Merijärven kunnat). Hankkeiden välistä yhteistyötä tehdään Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kanssa, jonka rooli hankkeessa kohdistuu yhteistyössä erityisesti kansainvälisen hautomo- ja yrityskiihdyttämöverkoston rakentamiseen.

Voit olla yhteydessä yritysasiantuntijaan Annika Kartanoon. Kysy lisää tai varaa tapaamisaika, kun kehität aloittavana tai jo toimivana yrittäjänä uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

Yhteystiedot

Puh. 040 144 7260

annika.kartano@kalajoki.fi

Kuuntele