Ilmoitus leirintäalueesta

Leirintäalueilmoitus

Palvelu

Ilmoitus leirintäalueesta

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristölautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laadusta.

Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä leirintäalueesta. Ulkoilulain 25 §:n mukaan tilapäisenä leirintäalueena pidetään aluetta, jolle on tarkoitus enintään 14 vrk:n ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella leirintäalue sijaitsee.

Ehdot ja kriteerit

Leirintäalueen pitäjän on ilmoitettava myös toiminnan oleellisista muutoksista hyvissä ajoin.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Tee kirjallinen ilmoitus leirintäalueen perustamisesta leirintäalueen sijaintikunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Kirjaa ilmoitukseen tarpeelliset tiedot itsestäsi, leirintäalueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Maksullisuuden tiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.

Määräaika

Leirintäalueilmoitus on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Ulkoilulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606

Liittyvät palvelut

Aumausilmoitus Eläintenpidon pitopaikasta ilmoittaminen Eläintenpidosta ilmoittaminen Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus elintarviketoiminnasta Ilmoitus lannan levittämisestä ja varastoinnista poikkeustilanteissa Ilmoitus melusta ja tärinästä Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Jätehuoltorekisteri Kalajoen kaupungin ympäristönvalvonta Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja lupa Maaseutupalvelut, KaSi, Kalajoen YTA Maaseutuyrityksien asiantuntijapalvelut, Kalajoki Maastoliikennelain mukainen lupa Maisematyölupa Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Ojitusta koskevat erimielisyydet Pilaantuneen maaperän puhdistus Purkamislupa ja purkamisilmoitus Rakennuslupa Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Toimenpideilmoitusmenettely Toimenpidelupa Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Tupakkavalvonta Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön Vesiliikennelain mukainen lupa Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta
Kuuntele