Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Lomake keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Tulostettava lomake

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä keskisuurille energiantuotantolaitoksille. Energiantuotantolaitoksen toiminnalle riittää rekisteröinti, jos kaikkien laitosalueella sijaitsevien polttoaineteholtaan vähintään 1 MW energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu teho on alle 50 MW, ja laitosalueella ei ole yhtään kiinteää polttoainetta käyttävää, polttoaineteholtaan yli 20 MW energiantuotantoyksikköä.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
  • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
  • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Liitä ilmoitukseen tarkkailusuunnitelma (lomake 6035b) sekä tarvittava määrä liitelomakkeita 6035a, jos laitoksella on useampi kuin yksi energiantuotantoyksikkö.

Rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 1065/2017 (valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista).

Lomakkeen toimitustiedot

Ilmoitus toimitetaan toiminnan sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Liitteet ja lisätietolinkit

Kuuntele